98% Nhà đầu tư chứng khoán không biết cách quản lý tiền và danh mục đầu tư của mình